Statuten

Artikel 1

 1. De stichting draagt de naam: Stichting TAQA Cultuurfonds Regio Alkmaar
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar.

Artikel 2

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. het uitdrukking geven aan het streven van TAQA Energy B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met kantoren te Kantoorgebouw Noorderpoort Helderseweg 54 1817 BB Alkmaar en Prinses Margrietplantsoen 40, 2595 BR ’s-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer: 27149802, hierna te noemen TAQA, naar langdurige betrokkenheid bij de gemeenschap van de regio Alkmaar en -in het bijzonder- bij het culturele leven in deze regio;
  2. het bevorderen van culturele uitingen in de breedste zin van het woord, welke een kenbare relatie hebben met de regio Alkmaar en dan met name met de gemeenten Alkmaar, Bergen (Noord-Holland), Heiloo en Schermer;
  3. het verschaffen van financiële ondersteuning aan en/of het anderszins (in de ruimste zin) ondersteunen van handelingen en activiteiten op het gebied van culturele uitingen in de regio Alkmaar.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verschaffen van financiële ondersteuning aan amateurs, professionals en semiprofessionals of projecten en instellingen die deze culturele uitingen verzorgen.

Artikel 3

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
 2. De bestuurders worden benoemd door TAQA; zij kunnen te allen tijde door TAQA worden geschorst en ontslagen. Tenzij een bestuurder door TAQA in functie is benoemd, verdelen de bestuursleden in onderling overleg de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
 3. In vacatures binnen het bestuur moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Is binnen drie maanden nadat TAQA door het bestuur van de stichting schriftelijk over het bestaan van een vacature is geïnformeerd, door TAQA niet voorzien in de vacature door schriftelijke aanwijzing van een bestuurslid, dan is het bestuur bevoegd zelf in de vacature te voorzien en zelf tot benoeming van een bestuurslid over te gaan.
 4. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een bestuurslid is terstond en onbeperkt hernoembaar
 5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
 6. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Artikel 4

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur stelt, na verkregen advies van de adviesraad, en met inachtneming van deze statuten en rekening houdend met de aan haar toegekende of toe te kennen middelen, de voorwaarden vast voor financiële ondersteuning, en maakt deze op door haar geschikt bevonden wijze bekend.
 3. Het bestuur kent de financiële ondersteuning toe, overeenkomstig het doel van de stichting en met inachtneming van de in lid 2 bedoelde voorwaarden en na verkregen advies van de adviesraad.
 4. Het aangaan van verplichtingen tot financiële ondersteuning voor een langere periode dan twaalf maanden behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van TAQA.
 5. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
 6. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 7. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Artikel 5

 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Alkmaar of in een andere plaats in Nederland als bij de oproeping is bepaald.
 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden.
 3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
 4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
 5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
 7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
 8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Artikel 6

 1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
 2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen met algemene stemmen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
 4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 7

 1. Een bestuurder defungeert:
  1. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
  2. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  3. door zijn aftreden;
  4. door ontslag hem verleend overeenkomstig artikel 3 lid 2;
  5. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek

Artikel 8

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
 3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 5 en 6 kan tegen derden beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 9

 1. De stichting kent een adviesraad.
 2. De adviesraad heeft tot taak het bestuur te gevraagd en ongevraagd te adviseren met betrekking tot:
  1. het beleid van de stichting,
  2. de voorwaarden voor financiële ondersteuning, en
  3. de aanvragen voor en verlening van financiële ondersteuning.
 3. De adviesraad bestaat uit een door het bestuur van de stichting vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen.
 4. De leden van de adviesraad worden benoemd en ontslagen door het bestuur van de stichting. De leden mogen niet zelf deel uit maken van het bestuur van de stichting danwel het bestuur van TAQA danwel een daaraan gelieerde (rechts-)personen. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. De leden dienen afkomstig te zijn uit - dan wel anderszins banden te hebben met de regio Alkmaar en/of te beschikken over bijzondere affiniteit met cultuur in de brede zin van het woord.
 5. De adviesraad wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan; de adviesraad kan besluiten de secretaris van de stichting te benoemen als adjunct-secretaris van de adviesraad, met door de adviesraad vast te stellen taken en bevoegdheden.
 6. De adviesraad verschaft het bestuur tijdig de voor het nemen van besluiten aangaande de financiële ondersteuning de benodigde gegevens en adviezen.
 7. De adviesraad stelt algemene criteria waaraan een aanvraag tot ondersteuning dient te voldoen teneinde in behandeling te kunnen worden genomen. De adviesraad kan daartoe een reglement vaststellen. Bedoelde algemene criteria en het reglement behoeven de voorafgaande goedkeuring van het bestuur.
  1. Een lid van de adviesraad defungeert:
  2. door zijn overlijden;
  3. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  4. door zijn aftreden;
  5. door zijn toetreding tot het bestuur;
  6. door ontslag hem verleend door het bestuur.
 8. Het bepaalde in de artikelen 5 en 6 leden 2 tot en met 7 is op de adviesraad zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10

 1. Ten minste eenmaal per jaar komen het bestuur en de adviesraad in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
 2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering is alleen het bestuur bevoegd.
 3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de adviesraad in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van het bestuur.

Artikel 11

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Indien het bestuur dat verlangt, kan de balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 12

 1. Het bestuur is bevoegd met algemene stemmen een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.

Artikel 13

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, na voorafgaande schriftelijke toestemming van TAQA. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
 3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 14

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
 4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Artikel 15

 1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
 3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend elf.

Op de hoogte blijven? Vul uw e-mailadres hieronder in!